Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 20.7.2024 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.7.2024 důchodové pojištění - splatná záloha za červen
  • 25.7.2024 spotřební daň - daňové přiznání za červen, daňové přiznání k uplatnění...
Více informací najdete v našem kalendáři

Definice volné živnosti v předmětu podnikání již nestačí!

Vážení klienti, NS ČR vydal 12.5.2021 poměrně překvapivé, i když asi ne ilogické rozhodnutí pod sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 týkající se určení předmětu podnikání obchodních korporací, zapisovaného do obchodního rejstříku.

Nejvyšší soud České republiky v něm dospěl k názoru, že společenská smlouva nemůže jako předmět podnikání uvádět pouze název volné živnosti, tedy výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, neboť se nejedná o dostatečně určité vymezení předmětu podnikání. Většina obchodních korporací má přitom takto předmět podnikání v obchodním rejstříku zapsán, dokonce bylo doporučováno to takto z důvodu zjednodušení změn ve společenské smlouvě/stanovách, takto předmět podnikání zapisovat. Nejvyšší soud v Brně tak svým rozhodnutím znejistil a přidělal starosti velkému počtu obchodních korporací, které mají předmět podnikání definován právě tímto způsobem. Příslušné ustanovení společenských smluv je dle výkladu Nejvyššího soudu zdánlivé a nepřihlíží se k němu. Zásadním důsledkem je, že uvedený předmět podnikání nebude nadále možné zapsat do obchodního rejstříku. Pokud je již zapsán, bude nutné jej změnit. Určení předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace je přitom jednou z povinných obsahových náležitostí společenské smlouvy, resp. stanov. Jeho účelem je zajistit, aby obchodní korporace vykonávala výlučně činnosti, které ji její společníci (či členové) určili. Prostřednictvím určení předmětu podnikání společníci realizují právo rozhodovat o základním směřování obchodní korporace. Obory spadající pod volnou živnost zahrnují široké spektrum různých činností. Uvedení volné živnosti bez další specifikace proto nenaplňuje požadavek určitosti kladený občanským zákoníkem. Není totiž zjevné, které konkrétní činnosti mají být předmětem podnikání společnosti. Vymezení předmětu podnikání obchodní korporace však nemusí doslovně odpovídat názvům jednotlivých živností či oborů volné živnosti dle živnostenského zákona. Pakliže je předmět podnikání ve společenské smlouvě dostatečně určitě a srozumitelně vymezen, živnostenský úřad jej má sám podřadit pod příslušnou živnost dle živnostenského zákona.

Jestliže má tedy společnost v obchodním rejstříku zapsaný uvedený předmět podnikání, může ji rejstříkový soud vyzvat, aby zjednala nápravu. Pakliže nezjedná nápravu ve stanovené lhůtě, může ji soud uložit pokutu až 100.000 Kč a v konečném důsledku může přistoupit i k jejímu zrušení. S ohledem na množství společností s takto definovaným předmětem podnikání však nelze očekávat, že budou všechny tyto společnosti vyzvány k nápravě okamžitě. Zřejmě nejlepší možností však bude vyhnout se výzvě soudu a změnu společenské smlouvy či stanov provést dobrovolně. U akciových společností či společností s ručením omezeným k tomu bude zapotřebí notářský zápis. V blízké budoucnosti tak lze očekávatrun na notáře, aby bylo znění dotčených společenských smluv či stanov upraveno v souladu s výkladem Nejvyššího soudu. To přinese obchodním korporacím nejen finanční, ale i administrativní zátěž, především v případě společností s mnoha společníky či zahraničními společníky.

Samotné znění předmětného ujednání zakladatelského právního jednání může být formulováno více či méně konkrétně, ovšem musí z něj být dostatečně zřejmé, co společnost dělá. Tak např. by bylo jistě možné vymezit předmět podnikání názvem některého z oborů živnosti volné, tzn. např. jako „ubytovací služby“ či jako „zastavárenská činnost“. Závěry předmětného rozhodnutí však nebrání ani vlastní formulaci předmětu podnikání jako např. „prodej a distribuce vína ze zahraničí“, příp. „provozování internetové seznamky“ apod. Je nutné poznamenat, že jistý problém s takto vymezenými předměty podnikání může nastat na živnostenském úřadě, kde se mohou právní zástupci společnosti setkat s udivením příslušných referentů.

Odborná literatura:

https://advokatnidenik.cz/2021/06/03/definice-volne-zivnosti-v-predmetu-podnikani-obchodnich-korporaci-nebude-stacit/,

https://komoraplus.cz/2021/06/04/volna-zivnost-uz-nestaci/,

https://lawyersandbusiness.cz/brzy-nastane-run-na-notare-volna-zivnost-uz-nestaci-upozornuje-noerr/

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/vyroba-obchod-sluzby-neuvedene-v-prilohach-1-az-3-zivnostenskeho-zakona-jako-zdanlive-vymezeny-predmet-podnikani-dalsi-revoluce-v-pravu-obchodnich-korporaci,

http://www.casopisobchodnipravo.cz/clanky-rubrika/novy-clanek/.
 

V Praze dne 13. června 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím výše uvedeným pramenů)

Informační panel

15
Červenec
2024
Malé společnosti z EU získají možnost nebýt v České republice plátci DPH.

Milí čtenáři, malé firmy se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, které za kalendářní rok nepřekročí obrat dvou milionů korun, nově nebudou spadat do režimu plátců DPH.

8
Červenec
2024
České podnikatelské subjekty by většinou uvítaly zavedení eura.

Vážení klienti, prezident České republiky není jediný, kdo opětovně otevřel diskusi o zavedení eura. Hlavním argumentem pro euro je přitom podle Petra Pavla exportní charakter ekonomiky.

1
Červenec
2024
Zaměstnání Čechy baví, výplata ale nestačí.

Milí čtenáři, většinu Čechů jejich práce baví nebo naplňuje, víc než polovina také hodnotí své vztahy na pracovišti jako přátelské.

Zobrazit další články