Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

OSVČ s daňovým poradcem musí podat přehledy do 1. srpna 2019!

1. Úvod: Vážení klienti, v nadpisu naší aktuality uvedená odpovědnost za odevzdání přehledů vzniká podnikateli, nikoliv daňovému poradci!

Česká správa sociálního zabezpečení z tohoto důvodu připomíná, že osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), které využívají služeb daňového poradce a díky této skutečnosti tedy měly delší lhůtu pro podání přehledu OSVČ, mají povinnost přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 podat nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2019.

Skutečnost, že přehled zpracovává daňový poradce, musely OSVČ oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), a to do 30. dubna letošního roku, jestliže se oznámení z předchozí doby nevztahovalo na více let, příp. na dobu neurčitou.

2. Kdo podává přehled? Zákonnou povinnost podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za loňský rok mají všichni podnikatelé, kteří v uplynulém roce vykonávali samostatnou výdělečnou činnost bez ohledu na fakt (realitu), jestli se jednalo o činnost hlavní (podnikání bylo hlavních zdrojem jejich příjmu) či vedlejší (podnikáním si „Přivydělávali“). Podání přehledu se tedy týká i OSVČ, které podnikaly jen po část loňského roku.

3. Jakým způsobem? OSVČ, které využívají služeb daňového poradce, mohou podat přehled samy, nebo k tomuto úkonu pověřit na základě plné moci právě daňového poradce.

A. Elektronicky: Přehled je možné podat elektronicky, prostřednictvím interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ (viz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-osvc-2018). Ten funguje i jako kalkulačka a pomůže podnikatelovi s výpočtem pojistného a záloh na pojistné.

B. Papírově: V případě, že dáváte přednost papírové formě, můžete předat vyplněný formulář osobně na podatelně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo ho zaslat poštou (v tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka, tj. datum odeslání).

C. U zdravotních pojišťoven: Odevzdání přehledu na zdravotní pojišťovnu závisí na tom, jakou máte zdravotní pojišťovnu. U největší české pojišťovny, VZP, můžete přehled např. odevzdat osobně na vytištěném formuláři, můžete ho zaslat poštou, emailem nebo prostřednictvím ePodatelny či přes datovou schránku. Možnosti u dalších zdravotních pojišťoven jsou obdobné.

Jak odevzdat přehled na zdravotní pojišťovnu: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna201 Vojenská zdravotní pojišťovna205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna207 Oborová zdravotní pojišťovna207 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR213 Revírní bratrská pojišťovna.

4. Odpovědnost a sankce za nesplnění výše uvedené legislativní povinnosti, resp. za nepodání přehledu: Odpovědnost za splnění této povinnosti leží výhradně na OSVČ, i když využívá služeb daňového poradce!

OSSZ může za neodevzdání nebo opožděné odevzdání udělit pokutu až do výše 50.000 Kč! Případná pokuta se předepisuje OSVČ, nikoliv daňovému poradci!

To platí jak pro přehled na OSSZ, tak u přehledu pro vaši zdravotní pojišťovnu.

ČSSZ upozorňuje i na skutečnost, že pakliže není podán přehled ani zaplaceno pojistné, nemůže být samostatná výdělečná činnost hodnocena pro nárok na důchod!

5. Dokdy se musí uhradit doplatek? Doplatek na pojistném je třeba uhradit nejpozději do osmi dnů po dni, kdy byl (nebo měl být) přehled podán. To platí ale nejen pro doplatky za sociální, nýbrž i za zdravotní pojištění.

Peníze je nutné poslat na stejný účet, na který se zasílají zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Za den platby doplatku se považuje den jeho připsání na účet příslušné OSSZ nebo den zaplacení v hotovosti na pokladně OSSZ (platba v hotovosti je však možná jen do výše 10 tisíc korun).

Jestliže doplatek uhradíte později, příp. zaplatíte nižší částku, připravte se na penále, které činí 0,05 procenta dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Začít platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění v nové výši musíte od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (nebo měl být) podán přehled.

Je-li však nová výše zálohy nižší než v období před podáním přehledu, platí tento nižší předpis již od měsíce, ve kterém byl přehled podán.

Vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění jste pak povinni platiti už od začátku roku, to jest tedy od ledna.

6. Zdroje a doporučená literatura: Vážení obchodní partneři, níže odkazujeme nejen na zdroje, ze kterých bylo čerpáno, nýbrž i na doporučenou (praktickou) odbornou literaturu:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/jste-osvc-s-danovym-poradcem-prehled-osvc-musite-podat-nejpozdeji-do-1-srpna,

https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/jste-osvc-s-danovym-poradcem-prehled-podejte-do-1/,

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-osvc-2018,

https://www.novinky.cz/finance/511229-zivnostnici-s-danovym-poradcem-musi-podat-prehled-do-1-srpna.html,

https://www.finance.cz/519275-prehledy/.

 

V Praze dne 28. července 2019

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články