Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 27.2.2024 spotřební daň - daňové přiznání za leden, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 27.2.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
  • 28.2.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Program Covid Nepokryté náklady bude otevřen od 19. dubna 2021.

Vážení klienti, žádosti budou podnikatelé moci podávat od 19. 4. 2021. Program má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nacházejí ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů.

Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.

„Na každý z těchto nových programů máme připraveno šest miliard korun,“ konstatuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Termín podávání žádostí byl u programu COVID – Nepokryté náklady zvolen s ohledem na skutečnost, že je nutné prokázat ztrátu na základě mezitímní účetní závěrky. Chceme tak žadatelům poskytnout dostatek času pro přípravu podkladů.“ Pomoc se týká období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. Žádosti do programu COVID – Nepokryté náklady bude Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) přijímat do 19. července 2021.

V programu COVID – Nepokryté náklady výše podpory činí 60 procent nepokrytých nákladů za rozhodné období, resp. 40 % pro podnikatelské subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Žádosti se budou podávat přes informační systém AIS MPO.

„Dotace z programu COVID – Nepokryté náklady znamená plošnou a jasně směřovanou podporu korporacím bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců, cílem je poskytnout pomoc firmám nejvíc postiženým poklesem tržeb,“ konstatuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „V programu COVID – Nepokryté náklady může firma získat až 40 milionů korun.“ Tento program lze kombinovat s programem Antivirus, přičemž platí, že výše těchto podpor sníží ztrátu, a tedy i základ pro výpočet dotace. Hlavním podkladem pro žádost bude výkaz zisku a ztrát včetně doložení poklesu obratu.

Výzvu Programu COVID Nepokryté náklady MPO uveřejnilo 1. dubna 2021. Žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Pokud se žadatel do systému registroval už v rámci předchozích programů vypisovaných MPO, nová registrace není nutná. Záměrem programu je pomoci podnikatelským subjektům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období nejméně o 50 % v komparaci se stejným obdobím roku 2019, s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy. Limit na žadatele v rámci Výzvy činí 40 mil. Kč.

A. Rozhodným obdobím je 1. leden 2021 až 31. březen 2021.

B. Výsledky hospodaření žadatele budou prokázány výkazem zisku a ztráty (výsledovky) na základě mezitímní účetní závěrky za rozhodné období.

i. U právních subjektů, které nejsou účetní jednotkou, se vychází ze skutečných příjmů a výdajů vstupujících do daňového základu/do dílčího základu daně z podnikání.

ii. U subjektů s hospodářským rokem, se výkaz zisku a ztráty pro účely tohoto programu sestaví tak, jako by byl začátek účetního období 1. leden 2021

iii. Rezervy, opravné položky, odpisy a leasingové splátky budou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty (nákladů) dle právních předpisů upravujících daň z příjmů.

Pro tyto účely se nepřihlíží k ustanovení § 30a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

iv. Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) žadatel zahrne veškeré náklady za rozhodné období s vyloučením těchto nákladů:

- Sankce a pokuty,

- dobrovolné benefity vyplacené zaměstnancům, které neprošly přes zúčtování mzdy zaměstnance a nejsou zaznamenány ve mzdovém listu zaměstnance,

- úroky z úvěrů, půjček a obdobných závazků vůči osobám ovládajícím, osobám s podstatným vlivem, společníkům, osobám s kapitálovou účastí a dalším spojeným osobám dle § 23 odst. (7) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,

v. Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) mohou být zahrnuty odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, nejvýše však do finanční částky nepřesahující průměrnou hrubou měsíční mzdu 35 402 Kč.

vi. Ztráta bude ponížena o prostředky, které dostal nebo o které si požádal na způsobilé výdaje za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech notifikovaných v rámci odstavce 3.1 Dočasného rámce Evropské komise či dalších dotací na způsobilé výdaje. V případě, že žadatel čerpal podporu z programů Antivirus, nebudou tyto mzdové náklady ani poskytnutá podpora zahrnuty do výkazu zisku a ztráty.

C. Nepokrytými náklady se pro účely Výzvy rozumí ztráta snížená o poskytnuté či očekávané dotace z programů notifikovaných dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na náklady/výdaje zahrnuté do Upraveného výkazu zisku a ztráty, prokazovaná dle podmínek v Příloze 2 Výzvy.

D. Způsobilými výdaji jsou výdaje na nepokryté náklady dle bodu 3.3 Výzvy.

Oprávněný žadatel:

A. Je podnikatelem, fyzickou, nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.

B. Podnikatelský subjekt doloží pokles obratu alespoň o 50 % za rozhodné období oproti srovnávacímu období. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

C. Podnikatelský subjekt se nachází ve ztrátě za rozhodné období.

D. Ke dni podání žádosti soud nerozhodl o úpadku podnikatele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), s výjimkou úpadku, kdy soud mezi 1. 1. 2020 a dnem podání žádosti povolil reorganizaci.

E. Další podmínky pro oprávněnost žadatele jsou uvedeny ve Výzvě.

Další podmínky programu:

A. Podpora se poskytuje do nevyčerpané výše podpory 10 mil. EUR na jednoho příjemce dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise.

B. Podpora se poskytuje nejpozději do 31. 12. 2021.

C. Podporu z Programu nelze za stejné období kombinovat s podporou z programu COVID 21 a Kompenzačním bonusem (dle ustanovení § 9 zákona č. 95/2021 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021).

D. Příjemce podpory neukončí svoji podnikatelskou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

E. Na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy není možné žádat další podporu v rámci rozhodného období. V případě, že žadatel podal žádost, nemůže podat další žádost na stejné způsobilé fin. výdaje v jiném programu, jehož celé rozhodné období, či jeho část, se překrývá s rozhodným obdobím Nepokrytých nákladů. Pouze v případě, že by takovýto program umožňoval podat žádost pouze na část období nepřekrývající se s rozhodným obdobím nepokrytých nákladů, může žadatel na toto nepřekrývající se období žádost podat.

 

V Praze dne 17. dubna 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Ministerstva průmyslu a obchodu, businessinfo.cz a podnikatel.cz)

 

Informační panel

26
Únor
2024
Od 1. ledna 2024 byla redefinovaná definice nelegální práce.

Milí klienti, od 1.1.2024 je účinná novela zákona o zaměstnanosti. Mezi nejvíce debatované změny patří do právní normy opětovně zařazená nová definice nelegální práce, kterou z důvodu její kontroverze značně zkritizovala odborná právní veřejnost.

19
Únor
2024
OSVČ mohou sledovat online svůj přehled pohledávek na pojistném.

Milí klienti, ČSSZ spustila 14.1.2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ.

12
Únor
2024
Od ledna se ruší vybrané registrace k dani z příjmů u finančních úřadů.

Milí čtenáři, poplatníci daně z příjmů fyzických osob už se od roku 2024 nebudou muset registrovat při začátku činnosti na finančním úřadu. Změna vyplývá z konsolidačního balíčku.

Zobrazit další články