Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

SOUHRNNÝ PŘEHLED PRO PODNIKATELE, OSVČ A ZAMĚSTNANCE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝM STAVEM (PODZIMNÍ VLNA KORONAVIRU)

Vážení klienti, připravili jsme pro Vás souhrnný přehled pomoci pro podnikatele a zaměstnance, které stát přijal (nebo deklaruje jejich přijetí) na podporu snížení dopadů souvisejících s opatřeními proti šíření nákazy covid-19 na podzim roku 2020.

PROMINUTÍ ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMŮ A DAŇ SILNIČNÍ A ÚROK Z PRODLENÍ SOUVISEJÍCÍ S POZDNÍ ÚHRADOU DPH

V období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 se rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“), uveřejněném ve Finančním zpravodaji 25/2020, promíjí podnikatelům zálohy na daň z příjmů a daň silniční a úrok z prodlení související s pozdní úhradou DPH. A to nově ve všech případech, kdy podnikatel oznámí správci daně (e-mailem, nebo pomocí webové aplikace), že převažující (nadpoloviční) část jeho příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z „maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách“. Samozřejmě se toto netýká činností, které zůstávají povoleny i v období od 22. 10. 2020.

ZÁLOHA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ

Podnikatelům uvedeným v Rozhodnutí se promíjí zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, které jsou splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020, resp. 15. 10. 2020, 16. 11. 2020 nebo 15. 12. 2020. Pozor – prominutí zálohy na daň z příjmů neznamená prominutí daně samotné.

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Tato daň byla definitivně zrušena. Daň se ruší ex post (zpětně) od letošního 31. března. Občané, kteří měli lhůtu pro podání přiznání k této dani do 31. března a posléze kvůli pandemii odloženou do konce srpna, již daň platit nebudou. Jestliže ji někdo zaplatil, úřad mu peníze vrátí standardním způsobem pro výplatu přeplatku. Týká se to tak občanů, kteří dokončili svůj vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

POSEČKÁNÍ DANĚ (SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE)

Daňové subjekty, které nebudou mít dostatek financí na plnění svých daňových povinností, mohou dle ustanovení § 156 daňového řádu individuálně požádat o posečkání daně. Do žádosti uvedou důvod, proč není možné daň zaplatit. V žádosti bude třeba navrhnout, kdy bude daň zaplacena, příp. stanovit splátkový kalendář (např. rozložení úhrady daně během půl roku). Finanční úřad by měl z důvodů souvisejících s koronavirem (např. omezení nebo úplné zavření provozu, karanténa podnikatele atd.) žádosti vyhovět. Po doplacení daně bude možné žádat o prominutí úroku z posečkané částky.

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Elektronická evidence tržeb, která měla nastoupit ve všech vlnách od 1. 1. 2021, by se definitivně měla posunout o dva roky až na 1. ledna 2023. Změnu podepsal už i prezident republiky. Odložení o dva roky se má týkat nejen stávajících oborů, ale i spuštění poslední fáze EET pro ty, kteří dosud tržby zatím neevidovali. Původně měla být poslední fáze spuštěna letošního 1. května.

OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY (OČR) PRO ZAMĚSTNANCE

Zaměstnanci mohou čerpat ošetřovné po celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření škol. Ošetřovné se vyplácí do 10 let věku dítěte. Pečující se mohou při péči o dítě střídat vícekrát bez omezení. Určitou novinkou podzimních měsíců je, že pro žádost o ošetřovné z důvodu uzavření škol není nutné dokládat potvrzení školského zařízení, stačí doložit pouze čestné prohlášení. Formulář žádosti je k dispozici na webu České správy sociálního zabezpečení. Prezident republiky podepsal příslušný zákon, který upravuje ošetřovné ve výši 70 % denního vyměřovacího základu po celou dobu uzavření škol. Současně byla schválena minimální denní částka ošetřovného ve výši 400 Kč. Na ošetřovné budou mít nárok také zaměstnanci, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce, kteří odvádí pojistné.

OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY (OČR) PRO OSVČ

Pro podnikatele (OSVČ) je v souvislosti s podzimní epidemií koronaviru 2020 opět odsouhlasena výjimečná podpora srovnatelná s tzv. ošetřovným. Vyplácí se 400 Kč na kalendářní den. Podporu vyplácí Ministerstvo průmyslu a obchodu (stejně jako na jaře 2020 jde o dotaci, nikoliv o dávku) na základě vyhlášení tzv. „Výzev“ pro jednotlivé měsíce. S podrobnějšími informace se můžete seznámit na: https://www.kurzy.cz/kalkulacka/osetrovne-osvc-2020/.

PODPORA PODNIKATELŮ A OSVČ

V souvislosti s vývojem a přijatými opatřeními proti pandemii koronaviru vláda České republiky chystá další přímou podporu podnikatelům a OSVČ.

1. Program ANTIVIRUS – vládou schválena finanční kompenzace pro zaměstnavatele: Program Antivirus A byl prodloužen do konce roku 2020. Od 1. října mají zaměstnavatelé nově nárok na celou částku vyplacených náhrad, maximální výše je 50 000 Kč na zaměstnance. Prodloužil se rovněž program Antivirus B, a to do 31. 12. 2020. Výše příspěvku bude 60 procent vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně však 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

Režim A a režim B překážky:

A. Při nařízení karantény zaměstnancům zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku a příspěvek pro zaměstnavatele v plné výši vyplacené náhrady zaměstnanci.

B. Překážky v práci na straně zaměstnavatele z povinnosti uzavřít provoz na základě krizových opatření. Zaměstnanec pobírá 100 % průměrného výdělku a příspěvek pro zaměstnavatele je 80 % z vyplacené náhrady zaměstnanci.

C. Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodů nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 %). Zaměstnanec pobírá 100 % průměrného výdělku a příspěvek pro zaměstnavatele činí 80 % z vyplacené náhrady zaměstnanci.

D. Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti. Zaměstnanec pobírá 80 % průměrného výdělku a příspěvek pro zaměstnavatele je 50 % z vyplacené náhrady zaměstnanci.

E. Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy. Zaměstnanec pobírá 60 % průměrného výdělku a příspěvek pro zaměstnavatele je 50 % z vyplacené náhrady zaměstnanci.

2. Program COVID III: Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry (a nově i investiční) podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců. Podnikatel může zaručovaný úvěr především využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Podnikatelský subjekt o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující finanční instituce, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

3. Program COVID NÁJEMNÉ: Žádosti o příspěvek na nájemné provozovny je možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021. Týká se podnikatelů, kteří museli kvůli mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Rozhodným obdobím, za které se podpora poskytuje, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. Podpora je ve výši 50 % nájemného na rozhodné období, přičemž maximálně může jeden podnikatel čerpat na všechny své provozovny 10 mil. Kč. Více se můžete dozvědět na: https://www.podnikatel.cz/clanky/zadost-o-covid-najemne-lze-opet-podavat-podminky-jsou-ale-jine-nez-v-cervnu/.

4. Program COVID KULTURA: Má za cíl poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře. Veškeré další informace obdržíte na: https://www.mpo.cz/kultura.

5. Přímá podpora OSVČ: Nárok na kompenzační bonus mají OSVČ, společníci malých s. r. o. a lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce v těch oblastech ekonomiky, které přímo zasáhla vládní opatření. Tato činnost musí být hlavním zdrojem obživy v posledních čtyřech měsících. Výše bonusu činí 500 Kč za den, žádat se zatím bude moci za období od 5. října do 21. listopadu 2020. Žádat se bude přímo místně příslušný finanční úřad (např. prostřednictvím e-mailu s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením). Formulář žádosti je k dispozici na webu Finanční správy - https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus. Dále o kompenzační bonus budou moci požádat též podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Přehled dalších opatření pro podnikatele a živnostníky naleznete na: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum--253649/.

 

V Praze dne 15. listopadu 2020

 

A.H.S. – ekonomický servis, s.r.o.

Petr Smékal, jednatel

Ing. Martina Janečková, daňový poradce

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů: Advokátní deník, Česká justice, ČMZRB, ČSSZ, ČTK, MF, MPO, MPSV a Portálu Pohoda)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články