Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.1.2023 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.1.2023 daň z nemovitých věcí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na ...
  • 31.3.2023 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Automobil v podnikání část 3.

Vážení klienti a čtenáři, tentokrát Vás seznámíme s problematikou uplatňování daňových nákladů spojených s používáním motorového vozidla v podnikání.

Pokračujeme tak v seriálu, který jsme v říjnu přerušili.

Pokud používáme automobil k podnikatelským účelům, existuje více možností, jak uplatnit náklady spojené s jeho používáním. Daňové náklady můžeme uplatňovat na základě:

1. Dokladů,

2. podle skutečně ujetých kilometrů, resp.

3. paušálním výdajem na dopravu.

1. Motorové vozidlo zahrnuté v obchodním majetku - vlastní automobil můžeme zahrnout do obchodního majetku. Pak lze uplatňovat daňové odpisy na motorové vozidlo, výdaje za pohonné hmoty (dále jen „PHM“), opravy, udržování či pojištění automobilu.

2. Vlastní motorové vozidlo nezahrnuté v obchodním majetku – Jestliže využíváme k podnikatelské činnosti vlastní automobil, jenž ale nezahrnujeme do obchodního majetku, nemůžeme na toto vozidlo uplatňovat v daňových nákladech odpisy ani náklady na opravy a udržování nebo finanční náklady na pojištění. V nákladech však můžeme uplatňovat amortizaci vozidla za každý ujetý kilometr. Dále uplatňujeme náklady na PHM – buď skutečné náklady, a nebo náhrady dle průměrných cen PHM vyhlašovaných každoročně Ministerstvem financí. Náhrady za pohonné hmoty uplatňujeme jen dle počtu skutečně ujetých kilometrů, vycházíme z průměrné spotřeby dle technického průkazu vozidla a píšeme tzv. cestovní příkazy.

3. Pronajaté vozidlou pronajatého automobilu dáváme do nákladů nájem vozu, náklady za pohonné hmoty, náklady na opravu a udržování a také pojištění automobilu.

Varianty pronájmů automobilů:

A. Jestliže motorové vozidlo pořídíme ve formě leasingu, první zvýšenou splátku (nebo akontační zálohu) časově rozlišujeme, v nákladech pak máme měsíční platby (včetně finanční služby a pojištění vozidla). Dále máme v nákladech výdaje na PHM, na opravy a udržování.

B. Pronájem vozidla od osoby blízké – Základní definice osoby blízké můžeme najít v ustanovení § 22 odst. 1.) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jenž definuje osobu blízkou takto: „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“ Nicméně definici lze najít i v trestním zákoně, v problematice silniční dopravy či v otázce hospitalizace člověka v nemocničním zařízení nebo v zákoně o důchodovém pojištění. Jestliže si podnikatel pronajímá automobil od osoby blízké, musí být pronájem vozidla stanoven ve výši obvyklé. Pronajímatel automobilu je povinný zaplatit silniční daň a příjmy z pronájmu musí uvádět ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

C. Bezplatný pronájem nebo výpůjčka automobilu – ve jmenovaném případě můžeme uplatnit pouze výdaj na pohonné hmoty, nikoli amortizaci vozidla nebo opravy a údržbu vozu. Pronajímatel vozidla je pak povinný zaplatit silniční daň.

Otázka nákladů na pohonné hmoty uplatňované podle skutečných nákladů - dokladů

Náklady na pohonné hmoty můžeme uplatňovat podle skutečnosti. Výši nákladů dokládáme daňovými doklady. V tomto případě jsme povinni vést knihu jízd, tzn. zaznamenat každý jeden ujetý kilometr tímto automobilem. Knihu jízd jsme povinni vést též v případě, kdy si jako plátce DPH plánujeme z nákupu PHM uplatňovat odpočet daně z přidané hodnoty. Jestliže motorové vozidlo využíváme jak pro pracovní tak i privátní potřeby, výdaje krátíme poměrem pracovních a soukromých cest.

Výdaje uplatňované paušálem

Zmíněný paušál se může uplatnit jak u vlastního automobilu, tak i u vozidla pronajatého nebo s operativním leasingem. Avšak jestliže má podnikatelský subjekt motorové vozidlo bezplatně zapůjčené, nebo když uplatňuje výdaje procentem z příjmů, paušál na auto použít nemůže. Pokud se auto používá jen pro podnikatelskou činnost, může podnikatel uplatnit paušální výdaje do výše 5.000,- Kč/měsíčně. Jestliže však podnikatel používá auto i pro privátní účely, paušální výdaj se krátí o 20 procent, což je do výše 4.000,- Kč/měsíčně. Taktéž ostatní výdaje, jako jsou: Výdaje na údržbu, opravu, pojistné a další související poplatky, se mohou uplatnit pouze ve výši 80 %. Toto „krácení“ se však používá jen u jednoho vozidla, na ostatní auta může využít 100 % paušálních výdajů. Více o uplatnění paušálů (pozitivech a negativech) můžete najít na: http://www.ahs.cz/informacni-panel/42 (s využitím https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/automobil-v-podnikani/).

V Praze dne 12. listopadu 2018

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

30
Leden
2023
Od 1. února 2023 vzniká sleva na pojistném pří zkrácených úvazcích.

Vážení klienti, milí čtenáři, od 1.1.2023 vzniká sleva na pojistném pří zkrácených úvazcích.

23
Leden
2023
Daň z příjmů od 1. ledna 2023

Vážení klienti, začátek nového roku je vždy spojován se změnami v dani z příjmů.

16
Leden
2023
Od 15. ledna 2023 je snadnější založit S.R.O.

V souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních korporací a fungováním veř. rejstříků dochází k usnadnění zakládání a zápisu S.R.O. do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro el. komunikaci a identifikaci.

Zobrazit další články