Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Vážený kliente,

předně bychom Vám chtěli popřát pevné zdraví a hodně sil na zvládnutí všech problémů, před kterými všichni stojíme v souvislosti s epidemií koronaviru. Abychom Vám usnadnili orientaci v této složité, dynamické době, připravili jsme pro Vás souhrnný přehled pomoci pro podnikatele a zaměstnance (v příloze), které stát přijal (nebo deklaruje jejich přijetí) na podporu snížení dopadů souvisejících s opatřeními proti šíření nákazy koronaviru. Některá se ještě finalizují či připravují, na našich internetových stránkách http://www.ahs.cz/informacni-panel pro Vás zajišťujeme aktuální informační servis tematicky zaměřený na oblast podnikání. Zaměstnanci A.H.S. – ekonomický servis, s.r.o. jsou Vám k dispozici ať už v případě nejasností, vysvětlení nebo orientace v přijatých opatřeních, neváhejte se na nás obrátit. I s ohledem na složitější podmínky, ve kterých aktuálně fungujeme a vytíženosti našich zaměstnanců se zpracováním ročních účetních závěrek a přiznání k dani z příjmů za rok 2019, prosím využívejte v této souvislosti náš e-mail: dotazy@ahs.cz. Zde budou vaše dotazy evidovány a v co nejkratší době chronologicky vyřízeny.

V nejbližších dnech Vás také budeme informovat o změnách v předávání účetních podkladů, které chystáme v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Jejich cílem je zajistit v maximální možné míře předávání účetních dokladů v elektronické podobě („eDoklad“), umožňující zachování efektivního zpracování účetnictví a dodržení zákonných termínů. Současně díky systému „eDoklad“ budete mít neustále přístup k těmto dokladům i po jejich zaúčtování.

Držím Vám palce a věříme, že společně vše zvládneme!

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Z rozhodnutí ministryně financí fakticky došlo k posunutí termínu pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob a úhrady daně do 1.7.2020. Termín pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019 je nadále 1. 4. 2020, ministryně financí však promine úrok z prodlení za pozdě zaplacenou daň a pokutu za pozdě podané daňové přiznání, pokud bude daňové přiznání a daň zaplacena do 1. 7. 2020. O prominutí se nebude muset žádat, prominuto bude plošně. Pozor, na oznámení osvobozených příjmů nad 5 mil. Kč u fyzických osob se výše uvedené nevztahuje, a bude muset být podané do 1. 4. 2020, poté začnou běžet sankce. Klienti, kteří nám udělili plnou moc ke zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, mají povinnost oznámit osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč do 1. 7. 2020. (Finanční zpravodaj 4/2020).

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ

Obdobně jako u termínu pro podání přiznání k dani z příjmů dochází k posunu termínu pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Termín pro podání přiznání a úhradu doplatku pojistného je 30 dnů po podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nejpozději do 3.8.2020. V případě, že bude podán přehled a uhrazen doplatek pojistného, nebudou uplatňovány žádné sankce. Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi.

ZÁLOHA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ         

Záloha na daň z příjmů splatná v červnu 2020 bude prominuta. Záloha se tedy nebude muset v červnu zaplatit, ale nebude odpuštěna. Po zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2020 se doplatí daň podle skutečného výdělku. (Finanční zpravodaj 5/2020)

ZPĚTNÉ UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY

Připravuje se novela zákona o daních z příjmů, která umožní daňovou ztrátu vykázanou za rok 2020 uplatnit na zdaňovací období 2018 a 2019. Za rok 2018 a 2019 se bude muset následně podat dodatečné přiznání k dani z příjmů a v něm ztrátu roku 2020 uplatnit. (Zákon o daních z příjmů)

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

V případě, že lhůta pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí uplyne od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020, bude prominuta pokuta za opožděně podané daňové přiznání a úrok z prodlení za pozdě zaplacenou daň v případě, že daňové přiznání bude podáno a daň bude zaplacena do 31. 8. 2020. (Finanční zpravodaj 5/2020)

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Plošně do 31. 7. 2020 jsou prominuty pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení ve výši 1 000 Kč za každé pozdě podané KH. Finanční úřad však může k podání kontrolního hlášení vyzvat, v tomto případě je pokuta 10 000 Kč. O její prominutí se bude muset žádat a FÚ posoudí, zda žádosti vyhoví. Další pokuty související s kontrolním hlášení (zejména 30 000 Kč, pokud nebude ve lhůtě reagováno na výzvu k odstranění pochybností), budou prominuty na základě žádosti daňového subjektu a posouzení FÚ. Lhůta pro podání přiznání k DPH a kontrolního hlášení zůstává zachována. Pokud plátci daně bude prominut úrok z prodlení za pozdě zaplacené DPH či povoleno posečkání s platbou daně, bude prominuta pokuta za opožděně podané přiznání k DPH. Při pozdě podaném přiznání k DPH tedy bude nutné nejdříve žádat o prominutí úroku z prodlení pozdě zaplacené daně z důvodu ideálně souvisejícího s koronavirem, a poté při kladném posouzení žádosti finančním úřadem bude prominuta i pokuta za pozdě podané daňové přiznání. Nejedná se tedy o plošné prominutí sankcí, jako je tomu u daně z příjmů. (Finanční zpravodaj 5/2020)

POSEČKÁNÍ DANĚ (SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE)

Daňové subjekty, které nebudou mít dostatek financí na plnění svých daňových povinností, mohou dle § 156 daňového řádu žádat o posečkání daně. V tom případě bude úrok z prodlení 9 % p.a., namísto obvyklých 16 % p.a. Daňový subjekt podá žádost o posečkání daně u finančního úřadu. Do žádosti uvede důvod, proč není možné daň zaplatit. V žádosti bude potřeba navrhnout, kdy bude daň zaplacena, příp. stanovit splátkový kalendář (např. rozložení úhrady daně během půl roku). Finanční úřad by měl z důvodů souvisejících s koronavirem (např. omezení nebo úplné zavření provozu, karanténa podnikatele atd.) žádosti vyhovět. Po doplacení daně bude možné žádat o prominutí úroku z posečkané částky.

ZÁLOHY OSVČ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Od března do srpna 2020 budou odpuštěny zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ. V tomto období tedy OSVČ nebudou muset platit žádné zálohy. Zároveň se při zpracování přehledů za rok 2020 sníží pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám (sociální pojištění 2 544 Kč měsíčně, zdravotní pojištění 2 352 Kč měsíčně) za toto období. V této výši tedy bude pojistné odpuštěno. OSVČ s vyšší zálohou, než minimální od března do srpna také nemusí platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 pak zpětně doplatí za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle jejich zisku za rok 2020. (zdroj: www.cssz.cz) Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Od vyhlášení nouzové stavu, tj. od 12. 3. 2020, je pozastavena povinnost elektronicky evidovat tržby. Zasílat tržby do EET nebude povinné do ukončení nouzového stavu a 3 měsíce po ukončení nouzového stavu. (Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu)

OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY (OČR) PRO ZAMĚSTNANCE

Zaměstnanci mohou čerpat ošetřovné po celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření škol. Ošetřovné se vyplácí do 13 let věku dítěte. Pečující se mohou při péči o dítě střídat vícekrát bez omezení. K nároku na čerpání ošetřovného je nutné doložit formulář: „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodů uzavření školského/dětského zařízení“, které vám potvrdí uzavřené školské zařízení.

OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY (OČR) PRO OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné mohou čerpat ošetřovné po celou dobu mimořádného stavu ve výši 424 Kč na den, pokud musí pečovat o děti do 13 let či jiného člena rodiny, stanoví-li to lékař.

OČR může čerpat pouze jeden člen rodiny a čestným prohlášením je třeba prokázat: - žadatel je při podání žádosti a po celou dobu čerpání příspěvku OSVČ na hlavní činnost,

- žadatel je registrován k dani z příjmů na finančním úřadu,

- žadatel nemá nedoplatky na dani, sociálním a zdravotním pojištění.

Žádost o ošetřovné se podává od 1. 4. 2020 každý měsíc po dobu mimořádného stavu u živnostenského úřadu.

PODPORA PODNIKATELŮ A OSVČ

V souvislosti s vývojem a přijatými opatřeními proti pandemii koronaviru vláda ČR chystá další přímou podporu podnikatelů a OSVČ

1. Program ANTIVIRUS – vládou schválena finanční kompenzace pro zaměstnavatele:

A. Při nařízení karantény zaměstnancům zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku a příspěvek pro zaměstnavatele v plné výši vyplacené náhrady zaměstnanci.

B. Překážky v práci na straně zaměstnavatele z povinnosti uzavřít provoz na základě krizových opatření. Zaměstnanec pobírá 100 % průměrného výdělku a příspěvek pro zaměstnavatele je 80 % z vyplacené náhrady zaměstnanci.

C. Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodů nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 %). Zaměstnanec pobírá 100 % průměrného výdělku a příspěvek pro zaměstnavatele činí 80 % z vyplacené náhrady zaměstnanci.

D. Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti. Zaměstnanec pobírá 80 % průměrného výdělku a příspěvek pro zaměstnavatele je 50 % z vyplacené náhrady zaměstnanci.

E. Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy. Zaměstnanec pobírá 60 % průměrného výdělku a příspěvek pro zaměstnavatele je 50 % z vyplacené náhrady zaměstnanci.

Více informací k programu „antivirus“ naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus.

2. Program COVID II: Jedná se o bezúročné půjčky (ve výši 10.000, - Kč až 15.000.000, - Kč) s ročním odkladem splátek poskytované komerčními bankami, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Konkrétní parametry včetně dalších informací se připravují a budou zveřejněny v nejbližších dnech. Doporučujeme sledovat na https://www.cmzrb.cz/.

3. Přímá podpora OSVČ: Ministerstvo financí finalizuje parametry podpory OSVČ ve výši 15.000, - Kč měsíčně, a to až do odvolání nouzového stavu. Přesné parametry bude projednávat vláda na svém zasedání 30.3.2020. Opatření by mělo být účinné od ½ dubna a podpora bude vyplácena na základě žádosti doručené Finanční správě.

Přehled dalších opatření pro podnikatele a živnostníky naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum--253649/

 

V Praze dne 29. března 2020

A.H.S. – ekonomický servis, s.r.o.

Petr Smékal, jednatel

Ing. Martina Janečková, daňový poradce

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články