Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 20.7.2024 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.7.2024 důchodové pojištění - splatná záloha za červen
  • 25.7.2024 spotřební daň - daňové přiznání za červen, daňové přiznání k uplatnění...
Více informací najdete v našem kalendáři

Od 1. ledna 2024 byla redefinovaná definice nelegální práce.

Milí klienti, od 1.1.2024 je účinná novela zákona o zaměstnanosti. Mezi nejvíce debatované změny patří do právní normy opětovně zařazená nová definice nelegální práce, kterou z důvodu její kontroverze značně zkritizovala odborná právní veřejnost.

Dne 1. ledna 2024 totiž nabyl účinnosti právní předpis č. 408/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Stalo se tak poté, co zákon 14. prosince kontrahoval prezident Petr Pavel a byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. Novela zákona o zaměstnanosti přinesla hned několik důležitých změn v oblasti zaměstnanosti, když upravuje definici nelegální práce; mění podmínky pro ukládání sankcí ze strany orgánů inspekce práce a podmínky pro agenturní zaměstnávání. Mimo to přináší novela tvrdší postihy za nelegální či zastřené zaměstnání.

Před účinností legislativní novely byla jedním z nejpodstatnějších znaků nelegální práce její soustavnost. K výkonu práce mimo pracovněprávní vztah tedy muselo docházet po delší dobu. Při výkonu kontrolní činnosti orgánů inspekce bylo více než problematické prokázat, že k výkonu nelegální práce docházelo po dlouhou dobu před samotným dnem fyzické kontroly na pracovišti zaměstnavatele. Doposud kritéria pro posuzování nelegální práce, tedy posuzování závislé práce vykonávané fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, zcela kopírovala parametry závislé práce, jak je stanovil zákon č. 262/2006 Sb., soudobý zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a relevantní judikatura. Právě judikatura, in concreto rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ads 46/2013–35, ze dne 13. února 2014, dovodil další znak výkonu závislé práce nad rámec zákoníku práce, a to soustavnost.

Avšak zmíněný znak soustavnosti byl novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, z ust. o nelegální práci v § 5 písm. e) vypuštěn. Příslušné ustanovení podle nové právní úpravy výslovně specifikuje, že pro posouzení, zda se jedná o nelegální práci, není podstatná délka výkonu této práce. Podle nové definice je nelegální práce prací, která má znaky závislé práce a je konána fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah nebo je konána cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez povolení nebo v rozporu s příslušným oprávněním anebo je vykonávána cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky. V této části definice bylo vyřazení soustavnosti zajištěno gramatickou změnou, kdy definice podle předchozí úpravy hovořila o práci, která „je vykonávána“ (přičemž z tohoto gramatického vyjádření lze vyvodit nutnost opakované (soustavné) činnosti, jak vyplývá z dřívější judikatury Nejvyššího správního soudu), ta byla nahrazena souslovím „je konána“.

Jak se tato změna do průběhu kontrol inspektorátů práce konkrétně promítne, uvidíme až časem, ale již nyní je zřejmé, že by měla inspekci práce umožnit snáze odhalit znaky nelegální práce a především ilegální práci prokázat, což velmi pravděpodobně inspekci práce usnadní i její trestání. Novela se totiž týká i zpřísnění sankcí za nelegální práci. Nově bude možné zaměstnavateli za tento přestupek uložit vyjma stávajících sankcí i zákaz činnosti až na 2 roky.

Odborné zdroje:

Zákon č. 408/2013 Sb.;

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ads 46/2013–35, ze dne 13. února 2014;

https://www.epravo.cz/top/clanky/dulezite-zmeny-v-oblasti-zamestnanosti-od-1-ledna-2024-ale-take-od-1-cervence-2024-117484.html;

https://danovky.cz/cs/definice-nelegalni-prace-a-podminky-agenturniho-zamestnavani-se-meni;

https://www.peytonlegal.cz/novela-zoz-zmena-definice-nelegalni-prace-a-podminek-agenturniho-zamestnavani-a-dalsi/;

https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/zmena-definice-nelegalni-prace.

 

V Praze dne 26. února 2024

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

15
Červenec
2024
Malé společnosti z EU získají možnost nebýt v České republice plátci DPH.

Milí čtenáři, malé firmy se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, které za kalendářní rok nepřekročí obrat dvou milionů korun, nově nebudou spadat do režimu plátců DPH.

8
Červenec
2024
České podnikatelské subjekty by většinou uvítaly zavedení eura.

Vážení klienti, prezident České republiky není jediný, kdo opětovně otevřel diskusi o zavedení eura. Hlavním argumentem pro euro je přitom podle Petra Pavla exportní charakter ekonomiky.

1
Červenec
2024
Zaměstnání Čechy baví, výplata ale nestačí.

Milí čtenáři, většinu Čechů jejich práce baví nebo naplňuje, víc než polovina také hodnotí své vztahy na pracovišti jako přátelské.

Zobrazit další články