Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Od 1. července nastávají přísnější pravidla pro výkon funkce.

Vážení čtenáři, milí klienti, od července se zjednodušují požadavky na doklady osob zapisovaných do různých funkcí ve společnostech, což usnadní a urychlí administrativu spojenou se změnami ve statutárních orgánech obchodních korporacích.

Současně ale dojde ke zpřísnění podmínek výkonu funkce člena těchto orgánů. Překážkou může být zákaz činnosti nebo odsouzení za vyjmenované trestné činy, ke kterým nově patří nejen některé trestné činy z nedbalosti, ale i trestné činy, které nemusí nutně souviset s předmětem podnikání dané společnosti.

I když stát obvykle přidává podnikatelům pouze další a další povinnosti, v korporátním právu se vydal opačným směrem a v letošním roce se tak zbavujeme některých nadbytečných formalismů,“ prohlásila advokátka Lenka Hellingerová z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. Aktuální novela mění zákon o obchodních korporacích, zákon o veřejných rejstřících či živnostenský zákon. První její část je účinná už od poloviny ledna, druhá část nabude účinnosti k 1. červenci 2023.

Od 1. července 2023 novela zavádí zásadní změny ohledně osob, které mohou být členem voleného orgánu společnosti. Těmi jsou primárně jednatelé, členové představenstva, dozorčí rady či správní rady. Člen voleného orgánu musí být plně svéprávný, nesmí u něj být překážky pro výkon funkce a musí být bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona.

1. Předmětná legislativní novela vyjasňuje požadavek na bezúhonnost, který musí být v případě členů volených orgánů splněn:

Ad 1. Bezúhonnost členů volených orgánů: Zákonná úprava po novele již nebude odkazovat na živnostenský zákon, ale zavádí nové podmínky bezúhonnosti. Konkrétně bude ustanovení § 46 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů novelizován tak, že u osoby, která má být zvolena do funkce člena voleného orgánu, nesmí existovat ani jedna z následujících překážek:

a.) Existence rozhodnutí orgánu veřejné moci, které zakazuje osobě vykonávat funkci řídícího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby, který byl uložen orgánem veřejné moci České republiky či jiným členským státem EU nebo státem EHS.

b.) Existence rozhodnutí orgánu veřejné moci obdobně jako v případě uvedeným pod písm. a), přičemž toto rozhodnutí bylo vydáno orgánem veřejné moci třetí země, tj. tedy jiným státem než Českou republikou a zeměmi Evropské unie nebo Evropského hospodářského společenství.

c.) Pravomocné odsouzení za následující trestné činy:

C1. zpronevěra, podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku;

C2. trestný čin související s problematikou daní, poplatků nebo devizového trhu;

C3. trestný čin proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, resp.

C4. trestný čin obdobný trestným činům podle bodů 1 až 3 v zahraničí;

C5. rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby vydané v ČR nebo analogické rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu.

2. Zmíněná novela rovněž zavádí evidenci vyloučených osob:

Ad 2. V návaznosti na novou právní úpravu překážek pro výkon funkce člena voleného orgánu dojde ke vzniku evidence vyloučených osob, do níž se budou zapisovat osoby, u nichž existuje některá z výše uvedených překážek výkonu funkce člena voleného orgánu. Do evidence budou zapsány údaje o osobě, charakter překážky a její případné časové omezení. Nově tak nebude nutné při zápisu člena voleného orgánu do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře dokládat výpis z rejstříku trestů, ale postačí nahlédnutí do evidence vyloučených osob, což notář zajistí ex offo (pozn. ze své úřední povinnosti).

Zdroje:

Zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků

https://advokatnidenik.cz/2023/06/23/jednodussi-administrativa-ale-take-prisnejsi-podminky-vykonu-funkce/;

https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/legislativa-pro-podnikatele/novela-zakona-o-obchodnich-korporacich-od-1-7-20/.

V Praze dne 3. července 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím třech zmíněných pramenů)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články