Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Návrh zákona o účetnictví se nachází v mezirezortním připomínkovém řízení.

Vážení klienti, předpokládaným datem nabytí účinnosti u nového zákona o účetnictví je 1. leden 2025.

1. Legislativní proces: Vnitřní a vnější připomínkové řízení k zákonu o účetnictví včetně vypořádání bylo dle informací z Ministerstva financí (dále i jako „MF“) ukončeno v březnu 2023. Bohužel však zatím nebylo zveřejněno, které připomínky z řad odborné veřejnosti či ostatních ministerstev byly zapracovány. MF v tuto chvíli předpokládá, že v červenci 2023 by měla návrh zákona o účetnictví projednávat vláda a poté zamíří do Poslanecké sněmovny a následně do Senátu. Současně s návrhem zákona o účetnictví byly v říjnu 2022 zveřejněny i teze prováděcích vyhlášek, jejich celková podoba ale zatím není známa. Účetní standardy, které by měly být vydány současně se zákonem o účetnictví, zatím nebyly zveřejněny a o stavu jejich příprav dosud žádné informace nemáme. Ministerstvo financí připravuje také tzv. doprovodný zákon, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti s přijetím nového zákona o účetnictví. Celkově se změny dotknou více než 100 právních norem, v drtivé většině půjde o změny v používané terminologii - pojmosloví. Zásadní věcné změny však proběhnou v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o oceňování majetku. Nejvýznamnější úpravy zákona o daních z příjmů se budou týkat možnosti aplikace IFRS pro zjištění základu daně, odpisování majetku apod. Návrh doprovodného zákona měl být hotov do konce dubna, vnitřní a vnější připomínkové řízení včetně jeho vypořádání má skončit v srpnu. Dle aktuálního harmonogramu MF by vláda měla projednávat návrh doprovodného zákona v září 2023, poté ho čeká schvalování v Poslanecké sněmovně a Senátu. Navrhovaná účinnost celého balíčku změn je k 1. 1. 2024. S ohledem na legislativní lhůty a nutnost účetních jednotek se na implementaci změn připravit lze předpokládat, že účinnost bude posunuta na 1. leden 2025.

2. Nejdůležitější změny v zákoně o účetnictví:

A.) Byl vytvořen koncepční rámec, který dosud v zákoně o účetnictví (pozn. zákon č. 563/1991 Sb.) chyběl. Koncepční rámec mj. definuje prvky účetního výkaznictví (aktiva, dluhy, rezervy, výnosy, náklady apod.) a dále zásady účetního výkaznictví (požadavek na věrné a poctivé zobrazení, zásada trvání účetní jednotky, aktuálnost, bilanční kontinuita apod.).

B.) Fyzické osoby už nebudou povinně účetními jednotkami, ale budou vést účetnictví pouze na dobrovolné bázi. Pobočky zahraničních právnických osob z Evropské unie již nebudou účetní jednotkou, povinnost byla zúžena na pobočky z nečlenských zemí EU, pokud jsou daňovým rezidentem v České republiky.

C.) Rozšíří se okruh účetních jednotek, které budou používat mezinárodní standardy účetního výkaznictví přijaté Evropskou unií (IFRS-EU).

D.) Změní se definice čistého obratu ovlivňující kategorizaci účetních jednotek ve smyslu zúžení na výnosy z prodeje výrobků a zboží, resp. z poskytování služeb.

E.) V oblasti oceňování lze předpokládat např. zavedení diskontování na současnou hodnotu a další přiblížení k tomu, co známe z mezinárodních účetních rámců.

F.) Nový právní předpis zavádí termín „účetní zprávy“, který bude zahrnovat vyjma zprávy vedení, zprávy o platbách správním entitám rovněž zprávy o daních z příjmů, tyto jsou v zákoně dále definovány.

G.) Bude možné vést účetnictví v jiné než české měně – zavádí se institut tzv. funkční měny.

H.) Konsolidace bude povinná jen pro velké skupiny účetních jednotek.

I.) Významných změn doznala taktéž oblast přestupků a pokut (sankcí) za přestupky.

Odborné zdroje:

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/novela-zakona-o-ucetnictvi-od-roku-2024/;

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/ucetni-profese-se-pripravuje-na-novou-legislativu/;

https://www.dreport.cz/blog/otazniky-nad-ucinnosti-noveho-zakona-o-ucetnictvi/?linkId=211899506.

V Praze dne 8. května 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím výše uvedených zdrojů)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články