Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Návrh zákona o účetnictví se nachází v mezirezortním připomínkovém řízení.

Vážení klienti, předpokládaným datem nabytí účinnosti u nového zákona o účetnictví je 1. leden 2025.

1. Legislativní proces: Vnitřní a vnější připomínkové řízení k zákonu o účetnictví včetně vypořádání bylo dle informací z Ministerstva financí (dále i jako „MF“) ukončeno v březnu 2023. Bohužel však zatím nebylo zveřejněno, které připomínky z řad odborné veřejnosti či ostatních ministerstev byly zapracovány. MF v tuto chvíli předpokládá, že v červenci 2023 by měla návrh zákona o účetnictví projednávat vláda a poté zamíří do Poslanecké sněmovny a následně do Senátu. Současně s návrhem zákona o účetnictví byly v říjnu 2022 zveřejněny i teze prováděcích vyhlášek, jejich celková podoba ale zatím není známa. Účetní standardy, které by měly být vydány současně se zákonem o účetnictví, zatím nebyly zveřejněny a o stavu jejich příprav dosud žádné informace nemáme. Ministerstvo financí připravuje také tzv. doprovodný zákon, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti s přijetím nového zákona o účetnictví. Celkově se změny dotknou více než 100 právních norem, v drtivé většině půjde o změny v používané terminologii - pojmosloví. Zásadní věcné změny však proběhnou v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o oceňování majetku. Nejvýznamnější úpravy zákona o daních z příjmů se budou týkat možnosti aplikace IFRS pro zjištění základu daně, odpisování majetku apod. Návrh doprovodného zákona měl být hotov do konce dubna, vnitřní a vnější připomínkové řízení včetně jeho vypořádání má skončit v srpnu. Dle aktuálního harmonogramu MF by vláda měla projednávat návrh doprovodného zákona v září 2023, poté ho čeká schvalování v Poslanecké sněmovně a Senátu. Navrhovaná účinnost celého balíčku změn je k 1. 1. 2024. S ohledem na legislativní lhůty a nutnost účetních jednotek se na implementaci změn připravit lze předpokládat, že účinnost bude posunuta na 1. leden 2025.

2. Nejdůležitější změny v zákoně o účetnictví:

A.) Byl vytvořen koncepční rámec, který dosud v zákoně o účetnictví (pozn. zákon č. 563/1991 Sb.) chyběl. Koncepční rámec mj. definuje prvky účetního výkaznictví (aktiva, dluhy, rezervy, výnosy, náklady apod.) a dále zásady účetního výkaznictví (požadavek na věrné a poctivé zobrazení, zásada trvání účetní jednotky, aktuálnost, bilanční kontinuita apod.).

B.) Fyzické osoby už nebudou povinně účetními jednotkami, ale budou vést účetnictví pouze na dobrovolné bázi. Pobočky zahraničních právnických osob z Evropské unie již nebudou účetní jednotkou, povinnost byla zúžena na pobočky z nečlenských zemí EU, pokud jsou daňovým rezidentem v České republiky.

C.) Rozšíří se okruh účetních jednotek, které budou používat mezinárodní standardy účetního výkaznictví přijaté Evropskou unií (IFRS-EU).

D.) Změní se definice čistého obratu ovlivňující kategorizaci účetních jednotek ve smyslu zúžení na výnosy z prodeje výrobků a zboží, resp. z poskytování služeb.

E.) V oblasti oceňování lze předpokládat např. zavedení diskontování na současnou hodnotu a další přiblížení k tomu, co známe z mezinárodních účetních rámců.

F.) Nový právní předpis zavádí termín „účetní zprávy“, který bude zahrnovat vyjma zprávy vedení, zprávy o platbách správním entitám rovněž zprávy o daních z příjmů, tyto jsou v zákoně dále definovány.

G.) Bude možné vést účetnictví v jiné než české měně – zavádí se institut tzv. funkční měny.

H.) Konsolidace bude povinná jen pro velké skupiny účetních jednotek.

I.) Významných změn doznala taktéž oblast přestupků a pokut (sankcí) za přestupky.

Odborné zdroje:

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/novela-zakona-o-ucetnictvi-od-roku-2024/;

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/ucetni-profese-se-pripravuje-na-novou-legislativu/;

https://www.dreport.cz/blog/otazniky-nad-ucinnosti-noveho-zakona-o-ucetnictvi/?linkId=211899506.

V Praze dne 8. května 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím výše uvedených zdrojů)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články