Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

 Změny v kontrolním hlášení od 1. ledna 2023

Vážení klienti, novelou zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o DPH“), která je účinná od 1. 1. 2023, došlo ke změnám v oblasti kontrolního hlášení.

Avšak samotný elektronický formulář kontrolního hlášení, struktura dat, včetně způsobu vyplňování a jeho podávání, se legislativní novelou nijak nemění. Změna se týká oblasti výzev k podání kontrolního hlášení. Od letošního roku dochází u výzev vydaných správcem daně hned ke dvěma změnám. Jednak je doplněna forma reakce na výzvu a jednak dochází ke změně ve lhůtě, do kdy musí plátce reagovat.

1. Forma reakce na výzvu správce daně:

Pakliže kontrolní hlášení nebylo podáno ve stanovené lhůtě a plátce je k podání kontrolního hlášení vyzván daňovou správou, musí tak plátce učinit v náhradní lhůtě 5 dnů od oznámení výzvy a to i přesto, že povinnost podat kontrolní hlášení původně vůbec neměl. Reakce na výzvu musí být ve formě kontrolního hlášení.

2. Změna lhůty pro podání následného kontrolního hlášení:

Nově dochází ke změně ve lhůtě, do kdy má plátce podat následné kontrolní hlášení, jestliže od správce daně obdrží výzvu na změnu, doplnění či potvrzení původně podaného kontrolního hlášení. Podle nové právní úpravy musí plátce podat následné kontrolní hlášení do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky. Jestliže není výzva doručována do datové schránky, je tam lhůta 5 pracovních dnů od oznámení výzvy. Dodáním výzvy do datové schránky se rozumí okamžik, kdy výzva přijde do datové schránky, nikoliv kdy je daňovým subjektem skutečně přečtena tzn. oznámena.

3. Daňové sankce za nepodané kontrolní hlášení:

Jestliže plátce nepodá kontrolní hlášení v zákonem stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

a.) 1.000 Kč pokud kontrolní hlášení podá, aniž by k tomu byl vyzván;
b.) 10.000 Kč p
akliže kontrolní hlášení podá v náhradní lhůtě na výzvu správce daně;
c.) 30.000 Kč pokud nepodá následné
kontrolní hlášení na základě výzvy správce daně nebo
d.) 50.000 Kč p
akliže kontrolní hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě.

Pokutu lze uložit nejpozději do 3 let ode dne, kdy k porušení povinností došlo.

Od 1. ledna 2023 nemůže plátce dostat pokutu 10.000 Kč v situaci, kdy je správcem daně vyzván, aby kontrolní hlášení podal, jestliže mu původně povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla. Další významnou novinkou je to, že se pokuty ve výši 10.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000 Kč za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením snižují na polovinu a to v těchto vyjmenovaných případech:

a.) Plátce je fyzickou osobou;

b.) plátce má čtvrtletní zdaňovací období nebo;

c.) plátce je společnost s ručením omezeným, kdy tato společnost má jediného společníka a tím je fyzická osoba.

Konečně došlo k rozšíření vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Dosud totiž platilo pravidlo, že pokud plátce v daném kalendářním roce poprvé podal kontrolní hlášení po lhůtě pro podání bez výzvy správce daně, nemusel pokutu ve výši 1.000 Kč hradit. Nově se toto prominutí vztahuje také na situaci, kdy je poprvé v kalendářním roce vyzván k podání správcem daně, kde by pokuta činila 10.000 Kč.

Prameny:

https://bnt.eu/cs/nasledne-kontrolni-hlaseni-zmeny-od-112023/#:~:text=Sankce%20za%20nepodan%C3%A9%20kontroln%C3%AD%20hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD&text=Novela%20z%C3%A1kona%20od%201.,kter%C3%A9%20maj%C3%AD%20%C4%8Dtvrtletn%C3%AD%20zda%C5%88ovac%C3%AD%20obdob%C3%AD;

https://www.daneprolidi.cz/aktualita/podavani-kontrolniho-hlaseni-od-1-1-2023-ak.htm;

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-dph/aktuality/2023/informace-ke-zmenam-zakona-o-dph-s;

https://money.cz/novinky-a-tipy/dane/zmeny-na-kontrolnim-hlaseni-od-roku-2023/;

https://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/nasledne-kontrolni-hlaseni-zmeny-od-1-1-2023;

https://www.ucetni-portal.cz/informace-ke-zmenam-zakona-o-dph-s-ucinnosti-od-1-1-2023-oblast-kontrolniho-hlaseni-dph-7358-a.html.

V Praze dne 1. května 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s užitím výše uvedených odborných zdrojů) 

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články