Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Jak maximálně využít slevy na dani?

Vážení klienti, v roce 2023 nedochází k výrazným změnám v oblasti slev na dani. Určité novinky tu ale existují.

1. Úvod: Při zpracování měsíčních mezd zaměstnanců, v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za rok 2022 i 2023 se uplatní slevy na dani a daňové zvýhodnění dle ustanovení § 35ba a § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „jako zákon o daních z příjmů“). Zaměstnavatelé však využijí i nový prováděcí pokyn Generálního finančního ředitelství D-59, který nahradil dosavadní pokyn D-22.

2. Základní sleva na poplatníka byla pro rok 2022 zvýšena na 30 840 korun (měsíčně 2 570 Kč). Na slevu mají právní nárok všichni poplatníci (OSVČ, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na rodičovské dovolené atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. Uplatňuje se měsíčně učiněním (podpisem) prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním. V roce 2023 je možné využít jednodílný tiskopis prohlášení k dani. Daňové zvýhodnění vás může jako jediná daňová sleva po odečtení od daně dostat až „do minusu“. Pakliže vám po odečtení daňového zvýhodnění vyjde záporné číslo, budete žádat finanční úřad o přeplatek, protože vám vznikl daňový bonus. Abyste na něj získali nárok, musíte mít za předchozí rok zdanitelné příjmy ze zaměstnání či podnikání nejméně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro příjmy za rok 2022 jde o částku 97 200 Kč. Pro příjmy za rok 2023 jde o částku 103 800 Kč. Výše daňového bonusu už není na měsíční ani roční bázi nijak zastropovaná.

3. Sleva na vyživovanou manželku: Slevu na vyživovanou manželku/manžela ve výši 24 840 Kč (dále jen manželku, ale platí i pro registrované páry) si můžete uplatnit v případě, že s Vámi žije ve společné domácnosti a její příjmy za minulý rok nepřesáhly 68 000 Kč. V případě, že jste nebyli sezdáni celý rok, máte nárok opět pouze na příslušný počet dvanáctin z celkové částky slevy za měsíce, ve kterých byla partnerka vaší manželkou už k prvnímu dni v měsíci. Slevu dokládáte čestným prohlášením. V případě, že je vyživovaná manželka současně držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se finanční částka na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč. Nárok na dvojnásobnou slevu vzniká od okamžiku přiznání nároku na průkaz ZTP/P Úřadem práce České republiky.

Do finančních příjmů manželky za předchozí rok se započítávají např.:

Naopak se do příjmu manželky nezahrnují:

Pozor také na to, z jakého období příjmy započíst. Příjmy ze závislé činnosti za rok 2022, které byly vyplacené nejpozději do konce ledna 2023, se ještě počítají do příjmů roku 2022. V případě sociálních dávek se ale ty započítávají do roku, v němž byly vyplaceny, takže např. mateřská (pozn. správně rodičovská dovolená), nemocenské, ošetřovné nebo podpora v nezaměstnanosti vyplacené v roce 2023 už se budou započítávat do příjmů roku 2023.

4. Sleva na studenta: Poplatníci, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem (v případě vysoké školy či univerzity platí pro prezenční, distanční i kombinovanou formu) a ještě nedosáhli 26 let mají nárok na slevu ve výši 4 020 Kč za rok. O dva roky déle (sleva se dá uplatnit nejdéle za měsíc dovršení daného věku) si mohou slevu odečítat od daně studenti na doktorském studiu prezenční formou. Sleva náleží za měsíce, ve kterých jste byli studenty na jejich počátku.

5. Sleva na invaliditu: Poplatníci v invalidním důchodu mají nárok na daňovou slevu ve výši 2 520 Kč ročně v případě invalidity I. a II. stupně. Jsou-li zařazeni do III. stupně, mají nárok na slevu ve výši dvojnásobku, tj. tedy 5 040 Kč ročně. O tom, jakou slevu v daný měsíc mohou invalidní poplatníci nárokovat, rozhoduje stav na jeho začátku (pro případy, kdy by byli během kalendářního měsíce přeřazeni do jiného stupně invalidity s důsledkem změny výše slevy). Oprávnění uplatnit slevu prokážete potvrzením o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od České správy sociálního zabezpečení.

6. Sleva pro držitele průkazu ZTP/P: Slevu ve výši 16 140 Kč za rok si může uplatnit držitel průkazu ZTP/P. Nelze ji automaticky nárokovat za celý rok, ale pouze za měsíce (pak tedy ve výši 1/12 z částky 16 140 Kč za každý měsíc splnění podmínek), na jejichž počátku spadal poplatník do kategorie ZTP/P. Slevu dokládáte průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím Úřadu práce České republiky o jeho přiznání. Pro vznik nároku tedy není nutné mít průkaz už fyzicky u sebe.

7. Sleva za umístění dítěte: Tato sleva nemá pevně danou částku, pouze maximální limit pro její uplatnění. Ten vychází z aktuální výše minimální mzdy. Samotná výše slevy pro konkrétního poplatníka závisí na tom, kolik za uplynulý rok zaplatil za tzv. školkovné při umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (např. mateřská škola, jesle). Podmínkou je, že s ním vyživované dítě žije ve společné domácnosti. Za minulý rok můžete odečíst max. 16 200 Kč (pro rok 2023 už platí částka 17 300 Kč, tu si ale uplatníte až příští rok). Sleva se uplatňuje jen jednou za rok, tedy v rámci zúčtování daní u zaměstnavatele nebo při podání daňového přiznání. Má na ni nárok jen jeden poplatník z dané společně hospodařící domácnosti.

8. Sleva na děti: Pravidla daňového zvýhodnění upravuje ust. § 35c zákona o daních z příjmů. Snížit si o ně daň může poplatník, který s vyživovaným dítětem žije ve společné domácnosti (vždy ale jen jeden z rodičů). Zaměstnanci si mohou daňové zvýhodnění uplatňovat i na měsíční bázi, podnikatelé až v rámci daňového přiznání.

Výše daňové slevy činí:

I u daňové slevy na dítě platí, že se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je potomek držitelem průkazu ZTP/P (a opět platí, že lze vyšší slevu nárokovat i bez průkazu ZTP/P, pouze s rozhodnutím úřadu o jeho přiznání). V takovém případě je sleva ve výši:

Pro prokázání právního nároku na slevu na dítě musíte dodat rodný list (jen poprvé) a dále případně potvrzení o studiu. Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, dokládáte také tento průkaz či potvrzení o jeho přiznání. Jelikož si může slevu na dítě uplatnit jen jeden z rodičů, budete potřebovat také potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů, jestli si a v jaké výši ten (ne)uplatňuje daňové zvýhodnění na některé z vašich dětí. OSVČ dokládají místo tohoto potvrzení čestné prohlášení.

9. Sleva za zastavenou exekuci: Tuto nově zavedenou slevu si může poplatník (věřitel) uplatnit v rámci daňového přiznání, ale také v žádosti o roční zúčtování příjmů za rok 2023 u svého zaměstnavatele. Zde uvede, v jaké výši mu byla přiznána náhrada za zastavenou exekuci, a předloží usnesení o zastavení exekuce. Částka této slevy na dani a důvody pro její poskytnutí se budou rovněž uvádět na mzdovém listě. Vzhledem ke skutečnosti, že výše náhrady činí 30 % z vymáhané pohledávky a maximální hodnota zastavené pohledávky je 1 500 Kč, může tak max. sleva za jednu zastavenou exekuci činit 1 až 450 Kč (30 pct z maximálně 1 500 Kč). Sleva se uplatňuje v daňovém přiznání, ale i v ročním zúčtování daní u zaměstnavatele. Pro uplatnění je třeba využít nový formulář (vzor č. 3) žádosti o roční zúčtovaní daní, který s touto slevou již počítá.

Odborné zdroje:

https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/slevy-na-dani-kdy-je-muzete-uplatnit-1355964;

https://www.kalkulackaosvc.cz/faq/jake-danove-slevy-mohu-odecist-od-dane-z-prijmu-fyzickych-osob#:~:text=Sleva%20na%20poplatn%C3%Adka%20je%20pro,%C5%Bee%20v%C5%A1ech%2012%20m%C4%9Bs%C3%Adc%C5%AF%20nepracovali.;

https://www.kurzy.cz/mzda/sleva-na-poplatnika/;

https://www.mesec.cz/clanky/danove-slevy-2023-co-si-uplatnite-letos-a-co-az-pristi-rok/ ;

https://www.podnikatel.cz/clanky/slevy-na-dani-za-rok-2022-a-v-roce-2023/;

https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/danove-povinnosti-a-novinky-2023/#:~:text=Zat%C3%Admco%20v%20roce%202022%20vzrostla,tedy%202%20570%20K%C4%8D%20m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C4%9B.;

 

V Praze dne 27. března 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články