Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Legislativní novinky v DPH

Milí klienti, dnem 1. 1. 2023 nabude účinnosti novela zákona o DPH, která mj. zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

1. Úvod: Tato legislativní novela je obsažena v balíčku novel daňových zákonů, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 366/2022 Sb. V souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství obsahuje novela zákona o DPH i speciální právní úpravu (dále jen „přechodná ustanovení“ nebo „speciální úprava“) týkající se zákonné registrace a zrušení registrace na žádost plátce. Tato přechodná ustanovení nabudou účinnosti zítra, tj. 3. 12. 2022.

2. Registrace podle speciální úpravy: Interporální (přechodná) ustanovení stanoví, že plátcem DPH se nestanou osoby povinné k dani, které za období, které končí v měsíci listopad 2022 nebo prosinec 2022, přesáhnou obrat 1 000 000 Kč, ale nepřesáhnou obrat 2 000 000 Kč. Pokud tyto osoby nepodají přihlášku k registraci k DPH do zákonné lhůty pro podání této přihlášky, plátcem se nestanou. Jestliže podají tyto osoby přihlášku k registraci k DPH podle stávající právní úpravy, a to do dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení, stanou se plátci, pouze pakliže svůj záměr stát se plátcem potvrdí správci daně ve stanovené lhůtě, a to do 15. 12. 2022 (pokud období pro výpočet obratu končí v listopadu 2022), nebo do 16. 1. 2023 (jestliže období pro výpočet obratu končí v prosinci 2022). Pro toto potvrzení záměru není zvláštní formulář, dané osoby mohou využít jakoukoliv formu podání stanovenou daňovým řádem.

Jestliže záměr stát se plátcem tyto osoby do stanovené doby nepotvrdí, plátcem se nestanou, správce daně v dané věci rozhodne o zastavení řízení. Ode dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení (od 3. prosince 2022) už nevzniká osobám s obratem přesahujícím 1 000 000 Kč, ale nepřesahujícím 2 000 000 Kč, a to za výše vymezené období, povinnost podat přihlášku k registraci z titulu překročení obratu. Pakliže podají tyto osoby přihlášku k registraci k DPH po nabytí účinnosti přechodných ustanovení, plátcem se z důvodu překročení obratu nestanou.

3. Zrušení registrace na žádost plátce podle speciální úpravy: Podle speciální úpravy mohou o zrušení registrace k DPH požádat plátci, jejichž obrat za období prosinec 2021 až listopad 2022 přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč. Požádat o zrušení registrace mohou také plátci podle ustanovení § 6b zákona o DPH nebo plátci podle ust. § 6e zákona o DPH, jejichž obrat za období září 2022 až listopad 2022 přesáhl 250 000 Kč, ale nepřesáhl 500 000 Kč. Požádat o zrušení registrace mohou také plátci, kteří naplní výše uvedené kritérium obratu, ale nebyli osobami povinnými k dani (nevykonávali závislou ekonomickou činnost) po celé výše uvedené období. Ve výše uvedených případech neplatí podmínka, že žadatel o zrušení registrace musí být plátcem daně alespoň 1 rok (nebo 3 měsíce - plátci podle ustanovení § 6b nebo dle ust. § 6e zákona o DPH). Žádost o zrušení registrace podle speciální úpravy musí být podána do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti přechodných ustanovení, tj. do 8. prosince 2022. Žádostem plátců s výše vymezeným obratem, které budou podány za dané období po 5denní lhůtě, nebude možné vyhovět. Tím by nebyla splněna ani podmínka pro vstup do paušálního režimu pro rok 2023 pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, podle které nesmí být dané osoby plátcem DPH. Plátci s výše vymezenou hodnotou obratu za příslušné období, kteří nevyužijí speciální úpravu (nebo nesplní lhůtu stanovenou speciální úpravou), budou moci požádat o zrušení registrace k DPH později (až od února 2023) podle standardních ustanovení zákona o DPH a při splnění všech zákonných podmínek bude žádostem vyhověno. Jediná možnost zrušení registrace v přechodném období za účelem vstupu do paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob pro rok 2023 je postup podle přechodných ustanovení, tj. podání žádosti o zrušení registrace do 8.12.2022.

Plátce, který včas požádá o zrušení registrace podle speciální úpravy, přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí o zrušení registrace, nejdříve však od 1. ledna 2023 - pokud správce daně oznámí rozhodnutí o zrušení registrace do 31.12.2022, např. 21.12.2022, přestane být daná osoba plátcem až od 1.1.2023. Pakliže správce daně oznámí plátci rozhodnutí o zrušení registrace po 31.12.2022, ale rozhodnutí bude oznámeno do 16.1.2023, nebude tato osoba považována za plátce DPH pro účely využití paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob již od 1.1.2023. Plátcem pro účely DPH přestane být po dni oznámení rozhodnutí (např. bude-li rozhodnutí o zrušení registrace doručeno 3.1.2023, přestane být daná osoba fakticky plátcem od 4.1.2023. Pro účely paušálního režimu ale za plátce nebude považována a může tak vstoupit do paušálního režimu).

Lze připomenout, že žádost o zrušení registrace podle speciální úpravy musí být podána pouze elektronicky za využití formuláře „Žádost o zrušení registrace, který je k dispozici v elektronické podobě na daňovém portále (www.mojedane.cz).

V Praze dne 2. prosince 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Ministerstva financí a renomované daňové kanceláře manželů Běhounkových)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články