Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 25.4.2024 spotřební daň - daňové přiznání za březen, daňové přiznání k uplatnění...
  • 25.4.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
  • 25.5.2024 spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
Více informací najdete v našem kalendáři

Od května se změnil zákon ve prospěch zaměstnanců při nevyplacení mzdy.

Milí čtenáři, zaměstnanec, jehož zaměstnavatel se ocitl v platební neschopnosti, může dostat náhradou od státu až 170 277 Kč.

1. Úvod: Zaměstnanec má v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti, a to náhradní výplatou od úřadu práce (Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele č. 118/2000 Sb.). Max. míra pomoci zaměstnancům byla na základě každoroční pravidelné valorizace od 1. května 2022 zvýšena. Vedle toho, že zaměstnavatel neuspokojil splatné mzdové nároky svých pracovníků (anebo je uspokojil pouze částečně), musí být ovšem splněna ještě druhá základní podmínka, a to, že na zaměstnavatele (proti zaměstnavateli) byl podán insolvenční návrh u příslušného soudu v České republice, resp. na něho bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení.

2. Mzdové nároky: Ty může u úřadu práce uplatnit každý zaměstnanec, jenž má sjednán se zaměstnavatelem pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), resp. dohodu o provedení práce (DPP)na základě kterých mu vznikly v době 6 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém by podán návrh na prohlášení konkursu, mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem (tzv. rozhodné období). To se vztahuje i na zaměstnance, kteří pracovněprávní vztah ukončili v době šesti měsíců před podáním návrhu na prohlášení konkursu a u zaměstnavatele již nepracují, jestliže nevyplacené mzdové nároky spadají do rozhodného období. Je-li např. podán návrh na zahájení insolvenčního řízení 1.7.2022, počítá se doba 6 měsíců zpětně a začíná 1.1.2022. Prokáže-li se, že v tomto období zaměstnavatel neuspokojoval mzdové nároky svých zaměstnanců (např. vůbec nebo jen částečně), jsou splněny podmínky pro uspokojení nároků zaměstnanců podle zákona č. 118/2000 Sb.

3. Která pobočka úřadu práce je místně příslušná?

O nároku na peněžitou pomoc rozhoduje Úřad práce ČR prostřednictvím krajské pobočky, v jejímž obvodu má:

4. Co uvést do žádosti o peníze? Žádost se podává písemně. Zaměstnanec uvede zejména:

Zaměstnanec je povinen prokázat dobu trvání pracovního poměru, dohody o provedení práce, nebo dohody o pracovní činnosti.

5. Na co má zaměstnanec nárok? Právní předpis vychází z praxe, kdy výplaty mzdy jsou zaměstnavatelem poskytovány nepravidelných intervalech, v některých měsících buď vůbec, jindy pouze částečně apod. Jestliže např. návrh na konkurs byl podán 2. května a zaměstnavatel nevyplatil mzdu za leden a únor, může je zaměstnanec uplatnit, neboť mu mzda nebyla vyplacena v rozhodném období, tj. v posledních 3 měsících před vyhlášením moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo ve kterém, byl podán insolvenční návrh. Je ovšem stanoven limit, nejvýše jeden a půlnásobek průměrné mzdy platné v národním hospodářství v době podání návrhu na konkurs. Maximální limit se týká nejen částek, které budou vypláceny jednorázově za měsíční období, nýbrž i částek, které budou rozděleny do delšího, např. několikaměsíčního období, např. částka ve výši minimální mzdy a následující doplatek. Celková výše mzdových nároků za jeden měsíc nesmí překročit jeden a půl násobek rozhodné částky. Průměrná měsíční mzda (rozhodná částka) je pro období od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 pro tyto účely 37 839 Kč. Tato částka byla publikována ve Sbírce zákonů dne 26. dubna 2022 jako sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 104. Jeden a půlnásobek této mzdy je 56 758 Kč. Maximální částka za období 3 měsíců, kterou může zaměstnanec dostat od úřadu práce od 1. května 2022, je 170 275 Kč. Ať už jsou příčiny platební neschopnosti jakékoliv, skutečností zůstává, že tento postup zaměstnavatelů přivádí většinu zaměstnanců do svízelných sociálních situací. Postup podle zákona č. 118/2000 Sb. jim napomůže finanční problémy částečně odstranit.

Odborné zdroje:

https://advokatnidenik.cz/2022/05/13/od-kvetna-doslo-ke-zmene-zakona-v-prospech-zamestnancu-pri-nevyplaceni-mzdy/;

https://www.mesec.cz/clanky/pomoc-zamestnancum-pri-insolvenci-zamestnavatele-byla-znovu-zvysena/;

https://www.mesec.cz/clanky/zamestnavatel-dluzi-penize-kdo-ziska-dluznou-vyplatu-od-uradu-prace/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2022-05-15;

https://www.suip.cz/web/suip/informace-ze-zamestnanosti/-/asset_publisher/YK1lEEp7MjdO/content/dodrzovani-pravnich-predpisu-o-ochrane-zamestnancu-pri-platebni-neschopnosti-zamestnavatele,

https://www.uradprace.cz/ochrana-zamestnancu.

V Praze dne 27. června 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím výše uvedených pramenů)

Informační panel

22
Duben
2024
Českomoravská konfederace odborových svazů podá kvůli rušení zaručené mzdy v ČR stížnost Evropské komisi.

Milí čtenáři, ČMKOS podá kvůli záměru zrušit v ČR zaručené mzdy ve firmách stížnost Evropské komisi.

15
Duben
2024
Tuzemské reálné mzdy opětovně klesly.

Milí čtenáři, průměrná mzda v ČR se v loňském 4. kvartálu zvýšila v meziroční komparaci o 6,3 procenta na 46.013 korun.

8
Duben
2024
Daňová správa nebude pokutovat OSVČ nad 70 let za papírové přiznání.

Milí klienti, FS nebude pokutovat živnostníky starší 70 let, kteří podali daňové přiznání v papírové podobě, přestože ho zákon od loňska vyžaduje elektronicky.

Zobrazit další články