Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 25.5.2022 spotřební daň - daňové přiznání za duben, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 25.5.2022 spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
  • 25.5.2022 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
Více informací najdete v našem kalendáři

Příjem žádostí Covid nájemné 3 bude spuštěn dne 5. února 2021.

Vážení klienti, milí čtenáři, základní schéma zůstalo stejné jako v předchozí výzvě Covid nájemné 2.

Zavřeným či omezeným podnikatelům stát opět přispěje 50 pct rozhodného nájemného na rozhodné období. Rozhodným obdobím, na které je nyní podpora poskytována, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020.

Max. výše podpory činí stejně jako v předchozích výzvách 10 milionů korun. Podmínkou přiznání podpory je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti.

Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

1. Kdo může o podporu žádat?

O podporu mohou žádat podnikatelé, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření usnesením vlády č. 1332 ze dne 14. prosince 2020 a č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům nebo prodej zboží v jejich provozovnách. Konkrétně se jedná např. o restaurace, vybrané obchody, kadeřnice, vnitřní sportoviště, posilovny nebo wellness zařízení. Novinkou je, že nárok na podporu mají i obchody, které sice mohly zůstat otevřeny (byly zmíněny mezi výjimkami v bodech I.1. a) až I.1. af) usnesení vlády č. 1376), ale za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 jim klesly tržby alespoň o 66 %. Jde např. o květinářství, optiky či prádelny a čistírny.

Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který:

A. je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo podobným způsobem. Za oprávněného žadatele se pro účely třetí výzvy považuje podnikatel, který provozovnu užívá pro maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům (spotřebitelům), nikoliv provozovnu pouze pronajímá nebo podnajímá.

B. užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. říjnem 2020.

Překážkou podání žádosti nově není tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jedinou podmínkou v tomto směru je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Žadatel ovšem stále nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím, jako je: finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí ČR, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond a kraje, obce a svazky obcí. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně nejsou přitom považovány za nedoplatek.

Abyste žádost mohli podat, musíte se do systému zaregistrovat. Registrace znamená založení údajů o žadateli a založení uživatele žadatele s oprávněním pro přístup do systému prostřednictvím eIdentity. Pro dokončení registrace v systému bude žadatel potřebovat funkční e-mailovou schránku a eIdentitu.

2. Co musí žádost obsahovat. V samotné žádosti bude třeba vyplnit:

A. název, adresu sídla a identifikační číslo žadatele,

B. bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora,

C. název a adresu poskytovatele (systém generuje automaticky),

D. požadovaná částka podpory,

E. účel, na který chce žadatel dotaci použít (systém generuje automaticky),

F. lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo (systém generuje automaticky),

G. identifikace Výzvy 3, na jejímž základě je žádost podávána (systém generuje automaticky),

H. informace o identifikaci provozovny, na kterou bude žadatel žádat o podporu,

I. je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:

i. osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

ii. osob s podílem v této právnické osobě,

iii. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

3. Co je nutné k žádosti přiložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

A. Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 3.

B. Čestné prohlášení pronajímatele o existujícím nájemním vztahu.

C. Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.

D. Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

Novinkou je, že čestné prohlášení nemusí obsahovat úředně ověřený podpis.

 

V Praze dne 3. února 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webových stránek MPO, Businessinfo.cz a podnikatel.cz)

 

Informační panel

23
Květen
2022
Ministr financí nařídil přezkum loňského prominutí DPH u plynu a elektřiny.

Milí čtenáři, ministr financí dne 15.5.2022 na základě vnějšího podnětu k přezkoumání rozhodl o zahájení přezkumného řízení, které může vést ke zrušení generálního pardonu býv. ministryně financí A. Schillerové.

16
Květen
2022
Evropské úřady pro ochranu osobních údajů začaly ve velkém brojit proti Google Analytics.

Vážení klienti, dle např. rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů porušila společnost Google GDPR.

9
Květen
2022
Airbnb musí i nadále předávat informace daňovým orgánům.

Vážení čtenáři, Airbnb musí předávat informace daňovým orgánům, soud EU podniku nevyhověl.

Zobrazit další články