Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 22.5.2022 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 25.5.2022 spotřební daň - daňové přiznání za duben, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 25.5.2022 spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
Více informací najdete v našem kalendáři

Novinky v datových schránkách od 1. ledna 2022

Vážení klienti, v této aktualitě Vám přinášíme nejčerstvější novinky ohledně datových schránek.

Od 1. ledna 2022 totiž nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která zavádí institut tzv. fikce doručení rovněž do soukromoprávní komunikace prováděné prostřednictvím datové schránky.

Dokument zaslaný fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou do datové schránky jiné fyzické, podnikající fyzické či právnické osoby tak bude podle ustanovení § 18a odst. 3 uvedeného zákona považován za doručený desátým dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, a to i když se osoba, která má přístup k danému dokumentu do datové schránky, nepřihlásí. Nově tak pro určení okamžiku doručení veřejnoprávních i soukromoprávních dokumentů prostřednictvím datové schránky platí stejná pravidla.

Bohužel nejnovější legislativa vůbec v tomto ohledu nereaguje na to, co podnikatelské subjekty v České republice dlouho požadují. I nadále tak podle stanoviska Odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra platí, že úkon učiněný datovou schránkou nenahrazuje úředně ověřený podpis, ale toliko pouze vlastnoruční, což v některých případech např. u podpisu stejnopisu dražební vyhlášky ze strany navrhovatele dražby nestačí (viz níže).

Vážený pane magistře,

platné znění zákona č. 300/2008 Sb. , o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, neobsahuje žádné ustanovení o tom, že úkon činěný datovou schránkou má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a opatřený úředně ověřeným podpisem. Znění § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., které zavedlo fikci („vlastnoručního“) podpisu v rámci úkonu činěného datovou schránkou, je zachováno. Obecně lze říci, že pokud je náležitostí konkrétního podání vůči správnímu orgánu úředně ověřený podpis, je pak nutno aktuálně tento podpis nejprve ověřit u dokumentu v listinné podobě a opatřit jej ověřovací doložkou. Poté je možno jej autorizovanou konverzí (provede pracoviště Czech POINT) převést do elektronické podoby a zaslat datovou schránkou (nebo zaslat celé listině). Některé zvláštní zákony mohou připouštět pro účely konkrétní agendy, že je možné nahradit v tom kterém případě požadavek úředně ověřeného podpisu za jinou formu, pak je ale potřeba postupovat v souladu s tímto zvláštním zákonem.

S pozdravem

Mgr.“ ----- (pozn. s ohledem na GDPR není uvedeno jméno právníka MV ČR)
 

V Praze dne 24. ledna 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (za pomoci Ministerstva vnitra a České pošty)

Informační panel

16
Květen
2022
Evropské úřady pro ochranu osobních údajů začaly ve velkém brojit proti Google Analytics.

Vážení klienti, dle např. rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů porušila společnost Google GDPR.

9
Květen
2022
Airbnb musí i nadále předávat informace daňovým orgánům.

Vážení čtenáři, Airbnb musí předávat informace daňovým orgánům, soud EU podniku nevyhověl.

2
Květen
2022
Finanční správa začala rozesílat složenky na zaplacení daně z nemovitých věcí.

Milí čtenáři, celkem je na cestě do poštovních schránek až 2,8 mil. obálek.

Zobrazit další články